రిజర్వాయర్లే ఎందుకు?


భౌగోళిక శాస్త్రవేత్తలు భూ ఆవరణ లక్షణాలను నాలుగు రకాలుగా విభజించా రు. పర్వతప్రాంతాలు, మైదానాలు, పీఠభూములు, కొండ ప్రాంతాలు. పర్వతాలు, కొండ ప్రాంతాల్లో జలాశయాలు సహజసిద్ధంగా ఏర్పడతాయి. కొన్ని సందర్భాల్…

Source: రిజర్వాయర్లే ఎందుకు?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s