కృష్ణ డెల్టా ఆంధ్ర అమాత్య ఉమ అసత్యాలు


Bluff Buster

13 జనవరి 2015 న సెప్పింది                                                    16 మార్చ్ 2015 నాటి అసలు లెక్క
అంధ : సాగర్  కుడి కాలువ కి 18 TMC కావాలె అంటివి        31.9 TMC డొబ్బిటీవి
తెలంగాణ సాగర్  ఎడమ కాలువ కి 8.2  TMC సాలాంటివి    35.9 TMC హరీష్ తెత్చె
రాయల సీమ కి 3 TMC కావాలె అంటివి                                  0. 1 TMC ఇస్తివి

అవ్వ !
గింత  లపన్గ లెక్క యాడ సదివితివి ?

Krishna Delta Andhra Amatya Asatyalu

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s